Kerkdienst 2 juni 2024


02-06-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Orde van de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 2 juni 2024     ~de 1e na Trinitatis~
om 9.30 uur in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Sietze Greidanus,
diaken: Neeltje van der Woude, organist: Jetske Bakker,
leiding kindernevendienst: Nynke Valk, koster: Jolanda Poelstra
 
~V O O R B E R E I D I N G~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Amen
We gaan staan
GROET  
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
Amen  
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
KYRIE 
* Glorialied 413 ‘Grote God wij loven U’
 Kindernevendienst
 
~ D E  S C H R I F T ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED
*  Lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’ (3x)
(in Latijn, Frysk en Nederlands
Kom by ús, o hill’ge Geast, stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.
Kom by ús, o hill’ge Geast, kom by ús, o hill’ge Geast.
 
Kom tot ons, o heil’ge Geest, in ons ontsteekt Gij het vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o heil’ge Geest, kom tot ons, o heil’ge Geest.
 
Epistellezing 2 Korintiërs 4,5-12
* Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Evangelielezing Marcus 2,23-3,6
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel
* Lied 512 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
 
~G E B E D E N  E N  G A V E N~
DANKGEBED, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en bestemming collectes
* Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
ZEGEN
Amen (3x)
Orgelspel
 
In noflike snein!

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl