Kerkdienst 7 januari 2024


07-01-2024 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. J. Bakker

Koffiedrinken na de dienst

Voorganger: Ds. J. Bakker
Ouderling van dienst: Knilles Visser
Diaken: Neeltje van der Woude
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Pieter van Gunst


~V O O R B E R E I D I N G~

Orgelspel
Welkom
Aansteken van de twee tafelkaarsen
VOTUM
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
 
(Hierna gaan we staan. 
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer               
g. Amen

BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied Psalm 72: 1 en 7
KYRIE (gebed) Lied 301A
* Glorialied 302: 1, 2, 3, en 4

 
 ~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing Jesaja 55: 1-11
* Lied 456A 1 t/m 4 en 8
Evangelielezing Marcus 1: 1-13
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~
 
* Lied 526: 1, 2 en 4
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
MededelingenInzameling van de gaven
* Lied 524: 1, 2, 3, 4, en 5
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
 
Collecte: Stichting Voedselbank Leeuwarden             
 
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl